?

T?i ?ng d?ng qu?n ly ?i?u khi?n thi?t b? WEBVISION c?a b?n:

1. PH?N M?M XEM CAMERA IP TRêN ?I?N THO?I MáY TíNH B?NG

??i v?i máy tính b?ng, ?i?n tho?i s? d?ng h? ?i?u hành Android

Quy khách vui lòng m? ?ng d?ng CH Play. Trong ? tìm ki?m g? vào ch?: WEBVISION.

?ng d?ng CH PLay s? hi?n th? k?t qu? tìm ki?m ph?n m?m WEBVISION có bi?u t??ng là chi?c Camera IP.

B?n Click vào nó và t?i v? ti?n hành cài ??t trên thi?t b? c?a b?n.

Ho?c b?n có th? t?i v? tr?c ti?p liên k?t t? trang web c?a chúng t?i

??i v?i máy tính b?ng, ?i?n tho?i s? d?ng h? ?i?u hành IOS (iPhone, iPad)

Quy khách vui lòng m? ?ng d?ng App Store trên ?i?n tho?i. Trong ? tìm ki?m g? vào ch?: WEBVISION. ?ng d?ng App Store s? hi?n th? k?t qu? tìm ki?m ph?n m?m WEBVISION có bi?u t??ng là chi?c Camera IP.

B?n Click vào nó và t?i v? ti?n hành cài ??t trên thi?t b? c?a b?n.

Ho?c b?n có th? T?i v? tr?c ti?p liên k?t t? trang web c?a chúng t?i

??i v?i quy khách hàng mu?n xem video t? IP CAMERA tr?c ti?p t? máy tính ?? bàn ho?c laptop

Quy khách vui lòng t?i file cài ??t ph?n m?m cho máy tính và laptop

M?T S? L?U Y KHI T?I ?NG D?NG

T?t c? ph?n m?m chúng t?i gi?i thi?u trên ?ay, ch? thi?t k? h? tr? dành riêng cho thi?t b? Webvision c?a chúng t?i.

N?u quy v? cài ph?n m?M khác, chúng t?i kh?ng ??m b?o r?ng có th? k?t n?i ???c v?i thi?t b? Webvision!

N?u có b?t k? v?n ?? gì liên quan ??n vi?c cài ??t ph?n m?m h? tr? xem videos, ?i?u khi?n thi?t b? Webvision. Quy khách vui lòng liên h? v?i nhan viên h? tr? k? thu?t c?a chúng t?i theo s?:

S? máy h? tr? k? thu?t 24/7: 0989 590 590

Chúng t?i han h?nh ???c tr? giúp quy khách!