1. Ph?n m?m c?p nh?t camera hành trình Webvision S8 Plus

Cách th?c c?p nh?t:

  • B1: T?i file v? máy tính và gi?i nén file, copy các m?c ?? gi?i nén vào th? nh?.
  • B2. G?n th? nh? vào camera và c?m ngu?n ?i?n cho camera, ch? c?p nh?t t? ??ng.
  • B3: Khi camera c?p nh?t xong s? t? t?t máy, rút th? nh? ra và b?t ngu?n lên cài ??t l?i th?ng s? k? thu?t.
  • B4: Ch?y và test th? phiên b?n m?i.

M?i các b?n Download b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a Camera hành trình Webvision S8 Plus.

    • B?n c?p nh?t Quy II 2018?

?

Xin l?u y:

+ Vi?c nang c?p trình ?i?u khi?n ph?n c?ng ( Firmware ) C?n ???c s? h? tr? c?a k? thu?t viên c?a WEBVISION VI?T NAM. Quy khách kh?ng nên t? y nang c?p ph?n c?ng khi ch?a ???c s? h??ng d?n c?a nhan viên k? thu?t, nh?m tránh r?i do kh?ng ?áng có.

+ Vui lòng liên h? ???ng day h? tr?:?0989 590 590

?? ???c h??ng d?n nang c?p Firmware ???c t?t nh?t cho thi?t b? c?a b?n.

2. Ph?n m?m?K?t n?i Wifi th?ng qua ?ng d?ng trên IOS và Android

?ay là ch?c n?ng b? sung quan tr?ng c?a Camera hành trình Webvision S8 Plus. Thi?t b? này có kh? n?ng k?t n?i Wifi th?ng qua ?ng d?ng trên hai h? ?i?u hành là IOS và Android giúp vi?c truy?n t?i d? li?u c?ng nh? cài ??t tr? nên d? dàng h?n.

Download ph?n m?m cài ??t trên ?i?n tho?i Android t?i ?ay