Các dòng camera hành trình màn hình Android ?ang ngày càng tr? nên ph? bi?n và ???c nhi?u bác tài l?a ch?n. Kh?ng ch? vì kh? n?ng ghi hình s?c nét, chúng còn có nhi?u tính n?ng hi?n ??i mà nh?ng chi?c camera hành trình truy?n th?ng kh?ng có ???c. ??n gi?n nh? vi?c theo d?i, ??nh v? xe t? xa, giám sát hành trình tr?c tuy?n ngay trên ?i?n tho?i qua ?ng d?ng CarAssist.

?? có th? s? d?ng tính n?ng này, Webvision xin ??a ra h??ng d?n cài ??t ?ng d?ng trên ?i?n tho?i ??t ?ng d?ng h? tr? CarAssist trên chi?c ?i?n tho?i và k?t n?i v?i nh?ng chi?c camera hành trình màn hình Android c?a h?ng nh?: Webvision M39X; Webvision N93X; Webvision A69; Webvision N93 Plus; Webvision M39 nh? sau:

  • Cài ??t ?ng d?ng CarAssist cho h? ?i?u hành Android t?i ?ay
  • Cài ??t ?ng d?ng CarAssist cho h? ?i?u hành IOS t?i ?ay