CáC PH?N M?M CHO DVD WEBVISION

1. YouTube Vanced

Cách c?p nh?t YouTube Vanced phiên b?n m?i

a. Tr??c h?t b?n g? s?ch YouTube Vanced và Micro G b?n c?.

b. T?i?YouTube Vanced và Micro G b?n m?i nh?t

* T?i và cài ??t MicroG, Youtube Vanced cho DVD RAM 2GB:

*T?i và cài ??t MicroG, Youtube Vanced cho DVD RAM 4GB:

c. T?i SAI và cài ??t t? CHPlay:

M? app SAI, Ch?n ??n file Youtube Vanced.apks mà b?n ?? t?i v? (th??ng thì t?i v? s? n?m trong th? m?c download

B?m “Cài ??t”

2. B?n ?? VietMap

Link t?i b?n ??

a. T?i c? 2 file Android và Vietmap.apk

b. Copy file Android vào b? nh? trong và cài file Vietmap.apk?

c. Nh?p m? key là hoàn t?t

?

0989 590 590 ?? ???c h??ng d?n nang c?p cài ??t cho thi?t b? c?a b?n.

?

?