Tùy t?ng Model s?n ph?m, Webvision s? có nh?ng b?n nang c?p trình ?i?u khi?n ph?n c?ng (Firmware) cho phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng hi?n t?i c?a quy khách.

  • B?n nang c?p trình ?i?u khi?n là hoàn toàn mi?n phí
  • B?n nang c?p trình ?i?u khi?n s? có nh?ng c?i ti?n v? t?c ??; giao di?n; c?i thi?n h? tr? dung l??ng th? nh?; k?t n?i ho?c các nang c?p khác liên quan ??n t?i ?u hóa s?n ph?m.

D??i ?ay là b?n c?p nh?t m?i nh?t dành cho Webvision S8. M?i các b?n Download b?n c?p nh?t m?i nh?t c?a Camera hành trình Webvision S8.

    • B?n c?p nh?t Quy II 2019

Xin l?u y:

+ Vi?c nang c?p trình ?i?u khi?n ph?n c?ng ( Firmware ) C?n ???c s? h? tr? c?a k? thu?t viên c?a WEBVISION VI?T NAM, Quy khách kh?ng nên t? y nang c?p ph?n c?ng khi ch?a ???c s? h??ng d?n c?a nhan viên k? thu?t WEBVISION VI?T NAM, nh?m tránh r?i do kh?ng ?áng có.

+ Vui lòng liên h? ???ng day h? tr?: 1900 0388

?? ???c h??ng d?n nang c?p Firmware ???c t?t nh?t cho thi?t b? c?a b?n.