1/ H??NG D?N S? D?NG S?N PH?M:

  • Khi mua s?n ph?m, quy khách ?? ???c nhan viên bán hàng t? v?n, h? tr? và h??ng d?n s? d?ng chi ti?t ?? b?n d? dàng làm ch? s?n ph?m, làm ch? c?ng ngh?.
  • N?u b?n mua hàng qua v?i hình th?c giao hàng COD, thì quy khách hàng có th? liên h? t?ng ?ài h? tr? c?a chúng t?i theo s?:
T?ng ?ài h? tr?, ch?m sóc khách hàng và t? v?n d?ch v? sau bán hàng
2/ H??NG D?N L?P ??T THI?T B?:
  • Khi mua s?n ph?m, quy khách ?? ???c nhan viên bán hàng h? tr? và h??ng d?n l?p ??t m?u chi ti?t ?? b?n d? dàng làm ch? s?n ph?m, làm ch? c?ng ngh?.
  • N?u b?n mua hàng qua v?i hình th?c giao hàng COD, thì quy khách hàng có th? liên h? t?ng ?ài h? tr? c?a chúng t?i theo s?:
T?ng ?ài h? tr?, ch?m sóc khách hàng và t? v?n d?ch v? sau bán hàng

3/ H??NG D?N CàI ??T ?NG D?NG:

  • H??ng d?n cài ??t ?ng d?ng cho IP Camera

A/ ??i v?i máy tính Windows:
Xổ số miền bắc thứ sáu B?n vui lòng t?i file h??ng d?n chi ti?t v? ?? t?i và cài ??t ?ng d?ng:

??nh d?ng DOCX
??nh d?ng PDF

 

B/ ??i v?i thi?t b? di ??ng s? d?ng h? ?i?u hành Android:
Xổ số miền bắc thứ sáu B?n vui lòng t?i file h??ng d?n chi ti?t v? ?? t?i và cài ??t ?ng d?ng:

??nh d?ng DOCX
??nh d?ng PDF

 

C/ ??i v?i thi?t b? di ??ng s? d?ng h? ?i?u hành iOS:
Xổ số miền bắc thứ sáu B?n vui lòng t?i file h??ng d?n chi ti?t v? ?? t?i và cài ??t ?ng d?ng:

??nh d?ng DOCX
??nh d?ng PDF

Xổ số miền bắc thứ sáu  

  • H??NG D?N KI?M TRA K?T N?I THI?T B?.

A/ ??i v?i thi?t b? kh?ng day:
Ki?m tra các Antena: Ki?m tra chan l?p Antena ph?i ??m b?o r?ng chan l?p sáng s?ch, kh?ng b? hoen g?, ti?n hành l?p Antena vào vào thi?t b?, ??m b?o r?ng Antena l?p ch?t ti?p xúc t?t v?i thi?t b? ( vui lòng kh?ng dùng l?c xi?t quá m?nh, s? gay v? h?ng ho?c ch?n ren n?i Antena v?i chan Antena trên thi?t b?
L?u y:

Ch? l?p Antena chính h?ng, kh?ng nên s? d?ng các Antena kh?ng ph?i thi?t k? dành riêng cho thi?t b?.

Ki?m tra ngu?n ?i?n: ??m b?o r?ng ? c?m ?i?n c?a b?n ?ang có ?i?n, và day c?m ?i?n t? ? c?m ??n thi?t b? c?a b?n t?t, các chan c?m ti?p xúc t?t, kh?ng b? l?ng l?o, ho?c ti?p xúc kh?ng t?t gay ra hi?t t??ng phóng ?i?n s?n sinh ra nhi?t ?? gi? ? c?m và phíc c?m, là nguyên nhan gay ch?p, cháy thi?t b?.
B?t c?ng t?c kh?i ??ng ( n?u có ) ?? y xem ?èn báo hi?u thi?t b? có sáng kh?ng, n?u sáng b?n ch? trong 15 giay ?? thi?t b? kích ho?t kh?i các ch?c n?ng c?a nó thành c?ng, lúc ?ó m?i ti?n hành s? d?ng, dùng ?i?n tho?i, Laptop quét tìm sóng Wifi c?a thi?t b?, khi ?i?n tho?i, laptop phát hi?n ra có sóng Wifi m?i, ( th??ng thì mang tên thi?t b?) b?n nh?p vào k?t n?i vào thi?t b?, thi?t b? yêu c?u nh?p m?t kh?u ( ???c cung c?p khi mua hàng – ho?c ki?m tra th? b?o hành xem có m? s? k?t n?i thi?t b? kh?ng ) sau ?ó nh?p m?t kh?u k?t n?i thi?t b?.

B/ ??i v?i thi?t b? k?t n?i có day:
B?n ph?i ??m b?o r?ng, Các c?ng c?m m?ng RJ45, ho?c C?m Cable ??ng tr?c c?a b?n ho?t ??ng t?t, day cable k?t n?i c?a b?n kh?ng có v?n ?? gì.
Vui lòng:
Ki?m tra Các c?ng c?m day m?ng RJ45 ( ho?c c?ng c?m day ??ng tr?c) xem có b? hoen g? kh?ng,
Ki?m tra day m?ng LAN ( ho?c day cable ??ng tr?c) c?a b?n có v??t quá ?? dài quy ??nh kh?ng ( t?i ?a 150M ??i v?i day m?ng LAN chu?n CAT6, 350m ??i v?i day cable ??ng tr?c )
Ki?m tra các module k?t n?i ??u day ( H?t M?ng RJ45, ho?c Jack n?i ??u cable ??ng tr?c ) xem có b? l?ng l?o, ti?p xúc kh?ng t?t kh?ng, ho?c khi ??u n?i, b?m day kh?ng chu?n làm kh?ng ti?p xúc ?c h?t các ??u s?i day v?i lá ??ng kh?ng …
K?t n?i các day m?ng vào thi?t b? ??u cu?i, module k?t n?i ph?i kh?p vào nhau v?a ?? ch?t,các ngoàm kh?a, ren v?n ph?i ?? ?? ch?t.
Khi ch?c ch?n các b??c trên r?i vui lòng k?t n?i các day cable liên quan khác ??n thi?t b? hi?n th? nh? Màn hình, ho?c ??n thi?t b? ?i?u khi?n có day ??u vào nh? chu?t, bàn phím …. ( n?u có )
Ki?m tra l?p pin vào ?i?u khi?n ( n?u có ) l?p pin xong ?èn ?i?u khi?n ph?i nháy sáng bình th??ng.
C?m day c?p ngu?n vào ? c?m, ph?i ??m b?o r?ng day c?p ngu?n ?i?n ph?i c?m ch?t vào ? c?m, kh?ng b? move phóng ?i?n,
Kh?i ??ng thi?t b?, ch? thi?t b? kh?i ??ng xong ( t? 15 ??n 30 giay ?? thi?t b? kích ho?t kh?i ??ng h?t ch?c n?ng khác ) thì m?i s? d?ng thi?t b?.
  

  • H??NG D?N RESET THI?T B?:

RESET thi?t b? là gì?
Reset thi?t b? là b?n ti?n hành thi?t l?p l?i c?u hình m?c ??nh c?a nhà s?n xu?t, nh?n xóa b? b? nh? ??m cache c?a thi?t b?…. Kh?i ph?c thi?t b? v? tr?ng thái bán ??u nh? khi xu?t x??ng.

Khi nào thì ph?i Reset thi?t b??
Khi thi?t b? c?a b?n b? ??, làm vi?c kh?ng ?n ??nh, kh?ng kích ho?t m?t s? tính n?ng th??ng có…..,
Xổ số miền bắc thứ sáu Nguyên nhan là do b?n thi?t l?p sai c?u hình và ?? thi?t b? làm vi?c sai c?u hình trong 1 th?i gian dài …. m?t s? thi?t b? có m?ch b?o v? c?p ngu?n khi ngu?n ?i?n c?a b?n ??t ng?t v??t ng??ng cho phép,

VD: Nh? thi?t b? Camera hành trình ch?u t?i ngu?n 12V, nh?ng khi b?n ?? xe n? ( dòng ?i?n khi ?? xe n? là 48v, khi xe kh?i ??ng thành c?ng, dòng ?i?n c?p ngu?n tr? v? trang thái Nomal là 12v) mà b?n quên kh?ng t?t camera hành trình ho?c kh?ng rút ?i?n ra kh?i camera, lúc này thi?t b? c?a b?n b? s?c ?i?n nên kh?ng ho?t ??ng ???c, ??n kích ho?t l?i thi?t b?, b?n vui lòng reset l?i thiêt b? ?? thi?t l?p thi?t b? v? tr?ng thái m?c ??nh, lúc ?ó thi?t b? m?i ho?t ??ng l?i bình th??ng ?c.

Reset thi?t b? nh? th? nào???

M?c ??nh trên m?i thi?t b? ??u có nút Reset, nút Reset th??ng nh? b?ng ??u cái ru?t bút bi, thi?t k? h?i l?m vào so v?i m?t ph?ng c?a v? thi?t b?, B?n h?y dùng ??u chi?c bút bi thiên long ( ho?c cay t?m, cay ghim gài tài li?u … ) c?m ?i?n ngu?n cho thi?t b?, ?n và gi? nút Reset trong vòng t? 5 ??n 12 giay, ?? y ?èn thi?t b? t?t ?i và kh?i ??ng l?i ?èn sáng lên là ?? reset thành c?ng, b?n bu?ng tay kh?i nút Reset ti?n hành s? d?ng thi?t b? nh? bình th??ng.

  • N?u g?p b?t c? v?n ?? gì, quy khách vui lòng liên h? v?i chúng t?i qua s?:
T?ng ?ài h? tr?, ch?m sóc khách hàng và t? v?n d?ch v? sau bán hàng.