A/ H??NG D?N MUA HàNG

1/ MUA HàNG TR?C TI?P T?I C?A HàNG:

Quy khách hàng có th? ??n tr?c ti?p các c?a hàng, ??i ly c?a Webvision (Click vào ) ?? xem th?ng tin, ??a ch? trên toàn qu?c. T?i ?ay quy khách s? ???c nhan viên c?a chúng t?i h??ng d?n chi ti?t v? s?n ph?m c?ng nh? h? tr? d?ch v? sau bán hàng.

2/ MUA HàNG QUA ?I?N THO?I:

Quy khách hàng có th? liên h? ??n hotline 0834 666 666 ho?c 0934 000 000 ?? ???c nhan viên c?a Webvision Vi?t Nam s? h? tr? t? v?n chi ti?t v? s?n ph?m, d?ch v? c?a chúng t?i ?? khách hàng có l?a ch?n phù h?p nh?t.

3/ MUA HàNG TR?C TUY?N QUA WEBSITE:

  • Quy khách truy c?p trang web: http://eros-netz.com ?? l?a ch?n s?n ph?m ?ng y. ??c k? tính n?ng s?n ph?m ?? xác th?c tính n?ng s?n ph?m có phù h?p nhu c?u s? d?ng c?a mình hay kh?ng. Sau ?ó nh?n vào nút b?m theo trình bên d??i.
  • Click vào tên s?n ph?m mình l?a ch?n ?? tham kh?o th?ng tin s?n ph?m. N?u quy?t ??nh mua s?n ph?m thì ch?n MUA HàNG. N?u mu?n mua s?n ph?m khác quy khách ch?n S?N PH?M LIêN QUAN và tìm ti?p. Khi nào ch?n ???c s?n ph?m ?ng y thì làm nh? b??c trên.
  • N?u quy khách ch? mua 1 s?n ph?m ?? ch?n, thì ? b??c trên, quy khách click vào bi?u t??ng gi? hàng trên cùng góc ph?i màn hình. Màn hình s? t? ??ng hi?n th? sang ph?n thanh toán. T?i ?ay quy khách ?i?n ??y ?? th?ng tin Tên, S? ?i?n tho?i, ??a ch? …., Và nh?p vào thanh toán. khi ?i?n ??y ?? th?ng tin, h? th?ng s? ti?n hàng g?i ??n ??t hàng c?a quy khách cho nhan viên ch?u trách nhi?m qu?n ly ngành hàng mà quy khách ch?n.
  • Khi nhan viên nh?n ???c ??n ??t hàng c?a quy khách (th??ng r?t nhanh 3 ?én 5 phút sau khi quy khách nh?n thanh toán và g?i ??n hàng). Nhan viên c?a chúng t?i s? liên h? l?i qua s? ?i?n tho?i c?a quy khách ?? xác th?c ??n ??t hàng và th?ng nh?t ph??ng án mua hàng, giao nh?n, thanh toán, và b?o hành s?n ph?m c?a quy khách ?? ch?n.

B/ H??NG D?N THANH TOáN

1/ THANH TOáN TR?C TI?P

WEBVISION VI?T NAM ch?p nh?n thanh toán các ??n hàng theo hình th?c ship COD.

2/ THANH TOáN CHUY?N KHO?N

V?i các ??n hàng s? d?ng hình th?c thanh toán chuy?n kho?n qua tài kho?n ngan hàng n?i ??a, quy khách vui lòng chuy?n kho?n vào 1 trong s? các tài kho?n c?a WEBVISION VI?T NAM d??i ?ay:

Th?ng tin tài kho?n nh?n:

1/ Ngan hàng th??ng m?i c? ph?n Ngo?i th??ng Vi?t Nam (Vietcombank) – CN Hà N?i.
S? TK: 0011 002 000 000
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

2/ Ngan hàng ??u T? và Phát Tri?n Vi?t Nam (BIDV) – CN Th?ng Long – HN
S? TK: 2201 0000 1064 97
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

3/ Ngan hàng C? ph?n K? th??ng Vi?t Nam (Techcombank) – CN Thái Nguyên
S? TK: 1902 6112 888888
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

4/ Ngan hàng C? ph?n C?ng th??ng Vi?t Nam (Viettinbank) – CN ??ng ?a – HN
S? TK: 1010 1000 8776 102
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

5/ Ngan hàng N?ng nghi?p & Phát tri?n n?ng th?n (Agribank) – CN Th? ?? – HN
S? TK: 1483 2052 20692
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

6/ Ngan hàng ??ng á (DongABank) – CN Thái Nguyên
S? TK: 0103 3699 25
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

7/ Ngan hàng Th??ng M?i á Chau (ACB) – CN TP.Thái Nguyên
S? TK: 8794 5749
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

8/ Ngan hàng TMCP Hàng H?i Vi?t Nam (Maritime Bank) – CN Thái Nguyên
S? TK: 0300 1010 9166 67
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

9/ Ngan hàng Sài Gòn Th??ng Tín (Sacombank) – CN Thái Nguyên
S? TK: 0300 1728 0585
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

10/ Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n ??i Tín (TRUSTBank)
S? TK: 0411 0100 00289
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

11/ Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n Tiên Phong (TPBank)
S? TK: 3383 8888 001
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

12/ Ngan hàng TMCP ??i D??ng (OCEAN BANK)
S? TK: 353 353 842 0800 8888
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

13/ Ngan hàng TMCP Xu?t Nh?p Kh?u Vi?t Nam (EXIMBANK)
S? TK: 1808 1494 8028 370
Ch? TK: Lê Ti?n Tùng

– Chi ti?t quy khách vui lòng liên h? t?ng ?ài t? v?n h? tr?: 1900 0388