WEBVISION VI?T NAM Ch?p nh?n v?n chuy?n hàng hóa theo hình th?c COD trên toàn qu?c.

– Sau khi quy khách và chúng t?i th?ng nh?t ???c ph??ng th?c giao hàng, chúng t?i s? ti?n hành v?n chuy?n hàng hóa cho quy khách:

A/ V?N CHUY?N TR?C TI?P

  • ??i v?i khác hàng trong khu v?c v?n chuy?n tr?c ti?p, chúng t?i s? c? nhan viên giao v?n c?a chúng t?i v?n chuy?n hàng hóa ??n ??a ch? mà quy khách cung c?p, tr??c khi v?n chuy?n, nh?n viên v?n chuy?n s? liên h? qua ?i?n tho?i v?i quy khách ?? ch?t l?i th?i gian giao hàng cho quy khách, quy khách vui lòng lu?n ?? ?i?n tho?i m? trong kho?ng th?i gian này.

B/ V?N CHUY?N COD

  • ??i v?i khách hàng ngoài khu v?c v?n chuy?n tr?c ti?p, chúng t?i s? ti?n hành g?i ??n, th?ng tin ng?n g?m: H? tên, s? ?i?n tho?i liên h?, ??a ch? nh?n hàng c?a quy khách và hàng hóa c?a quy khách th?ng qua m?t ??n v? giao nh?n ( VD: B?u ?i?n, Viettel Post … ) ?ay t?m g?i là hình th?c v?n chuy?n COD,
    Hàng hóa tr??c khi g?i ?i, ???c nhan viên k? thu?t test k? càng, chuy?n qua phòng giao v?n ?óng gói và niêm phong c?n th?n tr??c khi g?i ??n v? giao v?n trung gian ??n nh?n.
    ??n v? v?n chuy?n s? ph?i ky cam k?t th?i gian giao nh?n ph?i ?úng th?i gian mà chúng t?i cam k?t v?i khách hàng, và tình tr?ng gói hàng khi bàn giao khách hàng ph?i còn nguyên niêm phong, thùng hàng kh?ng b? móp méo, r?i , ng?m n??c, rách …..,
  • Khi nh?n ???c hàng hóa theo hình th?c này, Quy khách vui lòng ki?m tra thùng hàng th?t k? càng, n?u kh?ng có v?n ?? gì, quy khách vui lòng ky phi?u nh?n hàng cho nh?n viên giao nh?n, Quy khách c?ng có th? trao ??i v?i nhan viên giao v?n tr?c ti?p ?? c?m ?i?n th? s?n ph?m ( ??i v?i các thi?t b? ?i?n ) xem s?n ph?m có vào ?i?n kh?ng, n?u vào ?i?n, ?èn báo sáng lên thì thi?t b? v?n t?t, quá trình v?n chuy?n kh?ng x?y ra v?n ?? gì v? va ??p hay v?n ?? ngo?i c?nh nào khác…( Th??ng là sau khi quy khách c?m ?i?n test th? ?i?n có vào thi?t b? kh?ng, n?u ?i?n vào thì nhan viên giao v?n s? coi nh? ban giao s?n ph?m c?a chúng t?i ??n tay khách hàng thành c?ng. H? ???c quy?n ?i giao hàng ti?p )

Xổ số miền bắc thứ sáu– Quy khách hàng c?ng có th? ?ánh giá thái ?? c?a nhan viên giao v?n khi giao hàng cho quy khách hàng, ho?c có b?t c? v?n ?? gì ch?a hài lòng thì quy khách có th? ph?n ánh l?i cho chúng t?i theo s? ?i?n tho?i:

1900 0388

Tran tr?ng c?m ?n quy khách hàng!