?

CAMERA HàNH TRìNH WEBVISION – D?CH V? B?O HàNH?

Webvision Vi?t Nam xin l?i vì s? c? khi?n camera hành trình, ph? ki?n c?a quy khách b? h?ng ph?i ?i b?o hành.

Nh?m h? tr? t?i ?a cho khách hàng v? v?n ?? b?o hành s?n ph?m. Webvision v?i chính sách b?o hành lên t?i 2 n?m lu?n h? tr? khách hàng m?i lúc, m?i n?i.

Tuy nhiên c? ch? b?o hành trên gi?y, th? b?o hành ?? gay kh?ng ít khó kh?n, phi?n hà cho quy khách hàng.

Nh?m h?n ch? các tr??ng h?p quy khách hàng b? t? ch?i b?o hành do th? b?o hành b? m?, nhòe, m?t; ??m b?o cho khách hàng có th? ki?m tra th?i h?n b?o hành ? b?t c? khi nào, b?t c? ? ?au.?

Webvision Vi?t Nam ??a ra d?ch v? “??ng ky b?o hành online”. Hình th?c này s? giúp quy khách hàng ti?t ki?m th?i gian, c?ng s?c.?

???NG KY B?O HàNH ONLINE

?

XIN C?M ?N QUY KHáCH

?

?

?